Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.monigue.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.monigue.sk je Monika Šebestová, Na Výhone 695/55, 908 77, Borský Mikuláš

IČO: 45 843 899, DIČ: 1083126044.


Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.


Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.monigue.sk.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Ako objednať tovar


Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.monigue.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko KÚPIŤ pri konkrétnom produkte. Na nasledujúcej stránke - obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, meniť množstvo - počet kusov, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.


V objednávke je potrebné vyplniť:
- meno a priezvisko,
- ulicu a popisné číslo,
- mesto,
- PSČ,
- telefónne číslo,
- e-mail,
- spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).

V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Po prijatí objednávky bude doručená potvrdzujúca emailová správa na uvedenú emailovú adresu v objednávke s informáciou o lehote dodania tovaru.


Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čísle 0915 737 692, prípadne vyplnením kontaktného formulára v časti Kontakt, pričom je potrebné uviesť názov produktu, presný počet kusov, meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mail, spôsob platby.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.monigue.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


4. Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Nezodpovedáme za:
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


5. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:
1. objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),
2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


6. Dodacie podmienky


Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou do 7 dní od potvrdenia objednávky.  V prípade, že vybraný tovar sa aktuálne nenachádza na sklade, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká alebo objednávku stornuje. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.


Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady + balné vo výške:

• 2,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu platbou vopred na účet alebo cez Paypal.

• 3,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku.

 

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte, žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: monikasebestova@gmail.com. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

 

7. Platobné podmienky a ceny

 

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku alebo platbou vopred na účet.
 

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.monigue.sk. Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.


8. Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.


Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.


9. Reklamácia


Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.


Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.


Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.


Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.


10. Ochrana osobných údajov

 • Zákon č. 136/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ďalej len "Zákon".

 • ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

 • - osobné údaje.

 • IS – informačný systém systematicky spracúvajúci OÚ.

 • Prevádzkovateľ - ten, kto spracúva osobné údaje v IS OÚ.

 • Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá bola poučená v zmysle § 21 Zákona.

 • Dotknutá osoba - fyzická osoba, občan, ktorý je zákazník e-shopu. Zákon sa nevzťahuje na SZČO alebo na iný podnikateľský subjekt.

 • Sprostredkovateľ - prevádzkovateľom poverený subjekt, ktorý spracúva OU dotknutej osoby v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma).

 • Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou,prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

 • IS e-shop (E-shop) - možno definovať ako predaj tovarov a príp. služieb na diaľku prostredníctvom internetu. Na jednej strane obchodného vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu, t.j. predávajúci a na druhej zákazník e-shopu, t.j. kupujúci. Pri obchodnom vzťahu sa uzatvára obchodná zmluva. IS spracúva OÚ, potrebné pre uzatvorenie zmluvy a dodanie tovaru alebo služieb.

 • IP adresa, cookies – údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC. Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby.

Pokračovanie v tejto záložke: http://www.monigue.sk/ochrana-osobnych-udajov/.


Platné od 28.4.2011
www.monigue.sk

 

 

Kontakt

Monika Šebestová IČO: 45 843 899
DIČ: 1083126044

Sídlo firmy:
Na Výhone 695/ 55
908 77 Borský Mikuláš

Prevádzka firmy:
Bernolákova 3256/11
908 51 Holíč
info: 0915 737 692 (O2) monikasebestova@gmail.com Zdravá výživa Holíč
Prac. doba: Po–Pi: 8:00-18:00